OZNÁMENIE o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia ŽSK na roky 2020 - 2030

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 02.11.2021, Aktualizované: 02.11.2021
Vážení občania,
 
na základe oznámenia z Okresného úradu Žilina Vám dávame do pozornosti strategický dokument "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030".
 
K dokumentu, ktorý sa nachádza v prílohe tohto oznámenia sa môžete vyjadriť do 15 dní od jeho zverejnenia, najneskôr však do 15. 11. 2021 (viď. príloha). Vaše stanoviská môžete zasielať písomne na adresu:
Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
 
alebo elektronicky na adresu:
e-mail: dagmar.grofova@minv.sk
tel. : (041) 733 5696
 
Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).
 
Viac informácií nájdete v prílohách, resp. na stránke:
 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20